Harris to travel to Korea’s demilitarized zone, White House confirms