‘She was on top of mind’: White House responds to Biden’s Walorski stumble